Adresas

Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
Administracija tel. (8 386) 75289

Kontaktai

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643

Konsultacijų skyriaus registratūra d.d. tel. (8 386) 73001,
(iš. registracija d.d. 8.00-16.00) mob. 8 656 22225

El.paštas

Administracija: info@visaginoligonine.lt

PATVIRTINTA 2019 m. liepos 18 d.

                                                                      įstaigos direktoriaus įsakymu Nr.1-96

XI. PACIENTO TEISĖS 

11. Pacientas turi teises:

11.1. Gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

11.2. Gauti garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagristų aplinkybių.

11.3. Pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

11.4. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą, jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar įstaigos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių. Ši teisė teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

11.5. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

11.6. Gauti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Ši teisė teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

11.7. Gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Pacientas turi būti informuojamas apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.

11.8.Turi teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.

 • Ši teisė užtikrinama: sudarant pacientų garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, pagarbų Ligoninės personalo elgesį teikiant paslaugas ir pacientui mirus;
 • intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama laikantis patvirtintų diagnostikos ir gydymo metodikų, procedūrų, gavus informuoto paciento sutikimą;
 • siekiant suteikti kuo mažiau fizinių ir dvasinių kančių, pacientams turi būti taikomos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės;
 • jeigu tolesnis paciento buvimas įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas tai patvirtina parašu;
 • paciento kūnas ar jo kūno dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais. Organų donorystė galima tik esant paciento sutikimui, prieš tai tinkamai informavus apie pasekmes;
 • pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

11.9. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.

11.10.Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jo apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo bei apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, kuri patvirtinama paciento parašu medicinos dokumentuose, įskaitant ir nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų. Informacija pacientui prieš jo valią suteikiama tuomet, kai gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

11.11. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimo, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

11.12. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 22 str. 3 d. nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus- gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.

11.13. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui iki 16 metų ir nėra paciento atstovų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus- gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus- gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.

11.14. Susipažinti su ligos istorija, ambulatorine kortele, diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymu. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas.

11.15.Gauti jo lėšomis padarytas medicinos dokumentų kopijas, taip pat diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.16.Reikalauti paaiškinti įrašų jo medicininiuose dokumentuose prasmę. Esant pagrįstiems paciento reikalavimams, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų ištaiso, papildo, užbaigia, panaikina ir (ar) pakeičia. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pateikimo sprendžia ligoninės direktorius. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicininiais dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicininiais dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas.

11.17.Gauti sprendimo išrašyti ar perkelti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą pagrindimą, jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas. Gavęs informaciją, pacientas ar jo įstatyminis atstovas patvirtina tai parašu.

11.18. Įstaigoje duomenys apie paciento buvimą joje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugo priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

11.19.Turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą:

 • informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama tik pacientų (jų atstovų) sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai susiję su ligos diagnostika, gydymu ir slauga;
 • visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir saugoma net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai bei kiti teisės aktai;
 •  įstaigos specialistai naudojasi konfidencialia informacija tik gydymo ir slaugos tikslais arba atliekant paciento sveikatos ekspertizę, ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Pildydami, naudodami ir saugodami Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir visų rūšių pacientų medicinos dokumentus, darbuotojai privalo užtikrinti paciento privataus gyvenimo apsaugą;
 •  konfidenciali informacija kitiems asmenims suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą;
 • be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama: sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
 • institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
 • neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;
 • teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;
 • kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ir pilnamečiams vaikams;
 • kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, tiek kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
 • kai reikia pranešti apie nusikaltimą;
 • savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos vietą- nedelsiant, esant pagrįstų įtarimų, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės įskaitant:
 • kai įtaria vaiko nepriežiūrą;
 • kai įtaria emocinį, fizinį ir (ar) seksualinį smurtą vaiko atžvilgiu;
 • kai vaiko atstovai pagal įstatymą neužtikrina sveikatos priežiūros paslaugų vaikui teikimo;
 • kai įtaria, kad vaiko atstovai pagal įstatymą dėl sveikatos būklės negali tinkamai vykdyti savo pareigų vaiko atžvilgiu.

11.20. Turi teisę į anoniminę asmens sveikatos priežiūrą.

11.21. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

11.22. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, įstaiga privalo nedelsdamos pranešti teisėsaugos institucijoms.

 11.23.Be paciento rašytinio sutikimo neįtraukti jo į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

 11.24.Įstaigoje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti paciento garbės ir orumo.

 11.25.Atsisakyti gydymo:

 • pacientai gali būti gydomi ar jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas, nepilnamečiai pacientai iki 16 metų, kai yra jų atstovų sutikimas;
 • pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;
 • kai pacientas dėl sveikatos būklės ar dėl amžiaus negali pareikšti savo valios, diagnostika, gydymas ir slauga gali būti taikomi, jeigu yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei, arba teikiama būtinoji medicinos pagalba, gavus paciento atstovo sutikimą;
 •  jeigu pacientas neišreiškė valios, o atstovas atsisako duoti sutikimą arba jo sutikimo negalima gauti laiku, gydymas taikomas gydytojų konsiliumo;
 • psichikos ligomis sergančio ligonio gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

   11.26.Teisę skųstis:

 • manydamas, kad yra pažeistos teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę skųstis:

• įstaigos vadovui;
• nepatenkintas vadovo atsakymu ar nagrinėjimo rezultatais, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją ar kitas valstybės institucijas, kontroliuojančias sveikatos priežiūros įstaigas;
• įstaigos vadovo ar SAM pareigūnų sprendimus pacientas turi teisę apskųsti teismui.

11.27. Teisę į žalos atlyginimą:

jeigu įstaiga ar jos darbuotojai, teikdami sveikatos priežiūrą, pažeidžia informacijos konfidencialumą, kokybės ir priimtinumo reikalavimus ir tie pažeidimai sukėlė paciento sveikatos pablogėjimą ar mirtį, pacientas turi teisę į žalos atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo III skyrius ir kiti teisės aktai.

11.28.Paciento kūnas, kūno dalys ar organai neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.

11.29.Paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslu. Kitais tikslais pašalinta kūno dalis ar organas gali būti laikomi ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir ik tais atvejais, jei yra gautas raštiškas paciento sutikimas, prieš tai informavus apie tokio sutikimo pasekmes.

11.30.Teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą:

Pacientui sveikatos priežiūra turi būti prieinama. Šios teisės įgyvendinimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.31.Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikiama neatidėliotinai. Jei sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui to suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti kaip įmanoma greičiau, kad pacientas būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

11.32. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

11.33. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

11.34. Pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.

11.35. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo įstaigoje ar lankymosi joje metu. Informacija skelbiama įstaigos informacijos lentose, informaciniuose monitoriuose, įstaigos internetinėje svetainėje, teikiama registratūroje ir įstaigos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje.

XII. PACIENTO PAREIGOS

12. Paciento pareigos:

12.1. pasirašytinai susipažinti su  pateiktomis sveikatos priežiūros ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ligoninėje nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

12.2. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais, laikytis įstaigoje ir jos skyriuose nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų;

12.3. norėdamas gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę  patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

12.4. kiek įstengdamas privalo suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas. Atvykti į įstaigą siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku, laiku vykdyti paskyrimų reikalavimus;

12.5.gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo privalo patvirtinti raštu;

12.6. privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. Pacientas privalo atvykti į įstaigą diagnozavimui, gydymui ir kitai sveikatos priežiūrai (profilaktiniam patikrinimui, konsultavimui, stacionariniam gydymui) siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku;

12.7. privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais įstaigos darbuotojais, kitais pacientais bei lankytojais. Pacientas privalo savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti ligoninės darbuotojų, kitų pacientų ir jų artimųjų garbės ir orumo, gerbti jų teises;

12.8. įstaigos patalpose draudžiama rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines medžiagas;

12.9. privalo pareikalauti, kad jį lankantys asmenys būtų blaivūs, netriukšmautų, rūbinėje paliktų sezoninius rūbus, lankytų nustatytu laiku;

12.10.draudžiama spintelėse laikyti greitai gendančius produktus, privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve;

12.11. neleidžiama išeiti iš gydymo įstaigos ribų be gydytojo leidimo;

12.12. privalo laikytis asmens higienos reikalavimų;

12.13. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų

sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei;

12.14. pacientas, pažeidęs vidaus tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo;

12.15. privalo saugoti materialų ligoninės turtą, jo negadinti. Už sugadintą medicininį inventorių ar kitas įstaigos materialines vertybes, privalo atlyginti nuostolius įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių padarytą žalą ligoninės turtui atsako jų atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai);

12.16. laiku sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir įstaigos direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka;

12.17. laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis ir aplinkinių atžvilgiu;

12.18. netriukšmauti, laikytis rimties, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;

12.19. įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;

12.20. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;

12.21. turėti su savimi ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.);

12.22. nereikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

12.23. Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:

12.23.1. atvykę į įstaigą, viršutinius rūbus nusirengti ir palikti rūbinėje;

12.23.2. nenešti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;

12.23.3. lankydami ligonius laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti, laikytis rimties, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;

12.23.4. sunkios būklės pacientui slaugyti pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdyti jo nurodymus.

12.24. Pacientų artimiesiems ir kitiems lankytojams įstaigos teritorijoje ir patalpose draudžiama:

12.24.1. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

12.24.2. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;

12.24.3. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius;

12.23.4. įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;

12.24.5. turėti su savimi ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.);

12.24.6. nenešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.

Apie slapukus